Eğitim

SWAP İşlemleri ve Faiz SWAP’ının (IRS) Temel Unsurları

swap5Günümüz ekonomisinde globalleşen piyasalar ve artan kaynak ihtiyacı sebebiyle işletmeler finansal piyasalarda fon arayışına girmiştir. Artan rekabet koşulları sebebiyle yükselen maliyetler ve artan likidite ihtiyacı sebebiyle firmaların yaptıkları fonlamalarda faiz oranları fonlama maliyetlerini etkileyen en önemli unsurdur. Yükselen fon maliyetleri firmaların karlılıklarını olumsuz yönde etkilerken bu durum şirket ratinglerini düşürmekte ve daha maliyetli fonlama yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple finansal piyasalarda sunulan en önemli ürünlerden biri olan SWAP işlemleri; finansal yükümlülüklerin risklerine göre takasını yapmaktadır. Finansal anlamda, swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimindeki ödemelerinin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları bir finansal işlemdir. Değişime konu olan ödemeler, faiz, anapara veya hem anapara, hem de faiz ödemeleri olabilmektedir. Hazırlanan makalede SWAP işlemlerinin tanımı ve neleri kapsadığına değinmiş olup faiz swaplarını incelenmiş ve makroekonomi literatürüne göre faiz oranlarını etkileyen fonksiyonlara kısa değinilmiştir. Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - June 28, 2016 at 8:45 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , ,

İbn Haldun’un Siyaset Teorisi ve Siyasal Sistem Sınıflandırması

ibn-res2Siyasal toplumun oluşumundan bu yana insanların en çok uğraştığı konulardan biri toplumun nasıl yönetileceği konusudur. Yöneten-yönetilen ayrımının başlangıcına dayandırılabilecek olan siyasal toplumun oluşumundan itibaren yönetim yetkisinin kime ait olduğu sorunu (toplumun tümüne, belli kesime ya da tek bir kişiye) sürekli tartışma konusu ola gelmiştir. Siyaset biliminin başlangıcı da esasında siyasal düzenleri ve yönetim biçimlerini sınıflandırmakla olmuştur. Siyasal düzenlerin ya da sistemlerin toplumlar açısından önemi, egemenliğin kime ait olduğundan ve bununla ilişkili olarak toplumdaki kaynakların dağılımında önemli kararların kimler tarafından verildiğinden kaynaklanmaktadır.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - June 22, 2016 at 2:06 pm

Categories: Eğitim, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Keynes ve Friedman’a Göre Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Para ve Maliye Politikalarının Rolü

ekonomik_istikrar_keynes_friedmanEkonomik istikrarın sağlanmasında Para Politikası önlemlerinin mi, yoksa Maliye Politikası önlemlerinin mi daha etkin olduğu ekonomistler arasında çokça tartışılmıştır. J.M. Keynes ve izleyenler Par Politikası etkileme sürecinin dolaylı ve bir takım kısıtlamalara tabi olduğu belirterek ekonomik istikrarın sağlanmasında Maliye Politikasının etkinliğini ifade etmişlerdir. M. Friedman ise, J.M. Keynes’in ekonomi ilmine katkılarını devrim, kendisinin ve Chicago Okulunun yeni anlayışını ise karşı devrim olarak nitelemiş ve Keynes’in bu görüşüne karşı çıkarak ekonomik istikrarın sağlanmasında Para Politikasının daha etkili olacağını savunmuştur.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - April 27, 2016 at 1:57 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , ,

Ahmet Haşim’in Refik Şevket İnce’ye Mektubu

ahmed hasim mektubuBugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Artık yeni bir kavşaktayız. Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık. Fakat enkazın altından büyük meseleler çıktı” buyurmuşlar. Cumhuriyet öncesi Anadolu’nun haline baktığınız zaman esas enkazın ne olduğunu ve kimin devraldığını görmek için Ahmet Haşim’in, 1919’da İstanbul’da mebus olan arkadaşı Refik Şevket İnce’ye yazdığı ve Anadolu’nun durumunu açıkça ortaya koyan mektuplardan sadece birini, meselâ Niğde ile ilgili olanını hatırlatmakta fayda var. Dikkat buyrunuz, o tarihte ortada ne Mustafa Kemal ve ne de Cumhuriyet var.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - February 26, 2016 at 9:22 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , ,

Para, Çift Maden Sistemi ve Oz Büyücüsü

paraTakas ekonomisinin getirdiği kısıtlamalardan kurtulmak için, dönüştürelemeyen paranın icadına kadar, çok farklı metalar para olarak kullanılmıştır. Bu metalar, ülkelerin geleneklerine göre ortak bir ticari araç olarak kullanılabilecek mallardan seçilirdi. Tarihte inek, pirinç, mısır ve buğday gibi metalar ilk para biçimlerine örnek olarak verilebilir. 1800’lü yıllarda bir Kanada ticaret şirketi olan Hudson Bay Co.’nun satışları ve kârı kürk cinsinden hesaplanıyordu. Yirminci yüzyıl başlarında Uganda’da keçi standardı uygulanıyordu. Hatta bölge savcılarının bir görevi de borç veren kişinin bir keçiyi borcun ödenmesinde standart bir keçi olarak kabul etmek için çok yaşlı ya da çok zayıf olarak görüp itiraz ettiği durumlarda bilirkişi görevi de yaparlardı. Virginia’da mübadele aracı olarak tütün kullanılırdı. Kamu görevlileri ve rahiplerin maaşları bile tütünle ödenirdi. Herhangi bir nesnenin para olarak kullanılabilmesi için o nesnenin o toplum içinde geniş olarak kabul edilebilir olması, herkesçe kabul gören bir değere sahip olması gerekirdi.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - February 1, 2016 at 12:25 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , ,

Girişimcilik Finansmanında Risk Sermayesi ve Melek Finansmanı

melek-sekGirişimciler, genellikle şirketlerinin yaşam döngüsü aşamalarının oluşturulması süresince önemli miktarda sermaye gerektiren ürün ve ve fikirler geliştirir. Çoğu yatırımcı projelerini kendi başlarına finanse edecek fonlara sahip olmamaları nedeniyle, dışarıdan finansman sağlamaya çalışır. Girişimcilerin kurdukları firmaların henüz kazançlı olmamaları ve yeterli maddi varlıklara sahip olmaları nedeniyle, geleneksel borç finansmanı genellikle girişimciler için bir seçenek olmamakta, girişimciler, öz sermaye finansmanı dışında risk sermayesi şirketi/fonu, melek finansmanı ve mikro finansman gibi alternatif sermaye kaynaklarına başvurmaktadırlar.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - January 10, 2016 at 1:44 am

Categories: Eğitim, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , ,

Para Krizleri Açıklama Modelleri

Yirminci yy. ve özellikle finansal küreselleşmenin dünya çapında hızla ve belkide kontrolsüzce yayıldığı son çeyreği, pek çok iktisadi krize şahitlik etmiştir. 1980’lerin başında Washington Uzlaşması ile hız ve yön verilen finansal küreselleşme, çoğunlukla gelişmekte olan ve az da olsa gelişmiş ülkelerde yaşanan iktisadi kriz sayısını belirgin bir şekilde artırmıştır. 1990’lı yıllar ve sonrası ise, içinde barındırdığı 1992- 93 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) krizi; 1994– 95 Latin Amerika (LA) krizi; 1997 Güney Doğu Asya (GDA) krizi; 1998 Rusya ve Brezilya krizleri; 2000–2001 Türkiye ve Arjantin krizleri ile dünya ekonomi tarihinde “krizler on yılı” olarak yerini almaya adaydır. Bu dönemde iktisadi krizlerin sayısı, derinliği, sıklığı ve yarattığı olumsuz sonuçlar giderek artan bir seyir izlemiştir. 1980 sonrası yaşanan finansal krizler tam anlamıyla özdeş sayılamazlar. Bununla beraber, çoğunun ana karakteristiğini para krizleri oluşturmuştur.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 5, 2015 at 1:30 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Next Page »