Eğitim

Reel İktisadi Kriz Kuramları

Kriz kuramları ile ilgili çalışmaların kökeni her ne kadar 1800’lü yıllara dayansa da o dönem için, bugün bildiğimiz anlamda finansal krizlerden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, başlangıçta kriz kuramları çoğunlukla reel iktisadi krizleri açıklamaya dönük olarak geliştirilmiştir. Diğer taraftan, 1940’ların başından itibaren büyük ölçüde II. Dünya Savaşı hazırlıklarına bağlı olarak savaş sanayii öncülüğünde ve ABD merkezli yaşanan iktisadi canlanma, 1947-48’lerden itibaren birçok OECD ülkesini de içine alacak şekilde genişlemiş ve bu büyüme konjonktürü 1970’lerin başına kadar nerede ise kesintisiz devam etmiştir. Bu büyüme konjonktürüne mukabil, kriz kuramları tartışmalarında doğal olarak bir duraklama dönemi yaşanmıştır. Ancak 1970’lerin başında Bretton Woods (BW) sisteminin yıkılması ve yaşanan petrol şoklarının da etkisiyle konjonktür tekrar yön değiştirmiş ve buna paralel olarak kriz kuramları tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Şu farkla ki, 1970’lerde uluslararası finansal küreselleşme faaliyetlerinin yoğunluk kazanmasıyla birlikte birçok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkede finansal krizler yaşanmaya başlamıştır. 1980 ve sonrası dönemde yaşanan krizler, az veya çok farklılıklar gösterseler de ana karakteristiklerini para krizleri oluşturmuştur. Dünya ekonomisindeki bu değişmenin doğal bir sonucu olarak, o yıllardan günümüze reel iktisadi kriz kuramlarından daha çok finansal kriz, türleri ve nedenleri gibi konuları içeren tartışmalar ve çalışmalar yürütülmüştür.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 5, 2015 at 12:43 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yeniden Dizayn ve Pay Edilen Dünya Ticaretinde Türkiye Nerede?

2007 ortalarında ABD’de “Subprime mortgage” piyasasının çöküşüyle başlayan kriz, 2008’in son çeyreğinde global finans piyasalarına da sirayet etti. Bu krizde en çok etkilenen bölge AB-Avrozone oldu. Avro uygulamasının sistemik yanlışlarının yanında, sanayi üretiminin Çin’e kayması gibi etkenler nedeniyle, ekonomik sorunların çözümünün rekabet etmek yerine işbirliğine gitmekten geçtiği düşüncesi ile uluslararası işbirliklerinin yolu açıldı.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - October 7, 2015 at 3:21 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , ,

Yönetişim (Governance)

Bir faaliyetin arzu edilen sonuçlarına ulaşabilmek için bazı araçlarla kontrol edilmesi[1] anlamının yüklendiği “Yönetişim” (Governance) kavramı, son dönemde ülkemizde de yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandı. Yalnızca bu tanımdan bile yola çıkılsa, belli soruların sorulması ve cevapların aranması, kavramın gerçek işlevinin anlaşılması açısından önemli hale geliyor. Öncelikle bir “faaliyet”in söz konusu olması gerekiyor. Son dönemde kelimenin kullanıldığı alanlar hatırlanacak olursa Yönetişim’in, genellikle ekonomik ve siyasi alanda kullanılan bir kavram olduğu dikkat çekiyor. Örneğin, tanımda geçen “arzu edilen” kelime tamlaması ele alındığında ister istemez “kim tarafından arzu edilen?” gibi bir soru takılıyor akıllara. Kapitalizm sınıflı bir toplum olduğuna ve farklı sınıfların çıkarları arasında çatışma, sistemi var eden olmazsa olmaz kriterler arasında ve üstelik bilimsel yöntemler kullanılarak saptandığına gore, Yönetişim tanımlamasına sorulan “kim tarafından?” sorusu, “hangi sınıf tarafından?” biçiminde de sorulabilir.. Egemen sistem, kapitalizm olduğuna göre yukarıdaki ilk sorunun cevabı “kapitalistler” olmak zorundadır.

Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - July 15, 2015 at 1:12 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags:

Developing Country Debt and Globalisation

This chapter considers the relationship between developing country external debt and the integration of world markets in the 1980s and 1990s (‘globalisation’). Governments, companies, other institutions, and individuals contract debt, and it is a major confusion to refer to the debt of ‘countries’. Perhaps the defining characteristic of an external debt is that the contracting party is not, in general, the party upon whom the burden for repayment falls. In general, governments and the wealthy in developing countries contract the debt, while it is the mass of the non-wealthy population that bears the burden of its repayment. This is especially the case during periods of financial crisis.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - June 25, 2015 at 2:17 pm

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Temel Analiz, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , ,

İslam’da Mübadele, Para ve Faiz

İslam ekonomisinde, mübadele faaliyetine kısaca “Bey’ u şirâ” denir. İmam Gazali’ye göre, “alış-veriş bilgilerini öğrenmek farzdır. Kimse bunların dışında kalamaz. Hz Ömer (R.A.), çarşıya çıkıp buyuruyor ki, “alış-veriş bilgilerini öğrenmeden, hiç kimse bu çarşıda iş yapmasın. Yoksa ister istemez faize düşer.”(1) İslam’da mal ve hizmet mübadelesinin hakkaniyet ölçüleri içinde yürütülmesi istenir. Şöyle ki, Mecelle’nin ilk 403 maddesi alış-veriş bilgileri ve hukuku olarak düzenlenmiştir. İslam ekonomi sisteminde mübadele, şeriatın çizdiği sınırlar içinde, bir mal veya hizmetin satıcı ve alıcı arasında, yazılı veya sözlü bir sözleşmeye bağlanarak değiştirilmesi (satılması veya satın alınması) demektir. Görüyoruz ki, İslamiyet, alış-veriş için üç unsur aramaktadır. Bunlar; satılacak bir mal ve hizmet, bunları satacak ve alacak kimseler ile sözleşme şartıdır.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 9, 2015 at 12:22 am

Categories: Eğitim, General, Öne Çıkanlar, Yazılar   Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Mübadele Sisteminin Gelişim Sürecinde “Para”

Çağın ve geleceğin ihtiyaç ve problemlerine çözüm olacak çareleri bulup teklif etmek ve geleceğe ait tahminlerde bulunmak çok ince bir iş olmakla birlikte, hayatın varolduğu günden bu güne dek gelmiştir. İnsanların “tasarruf” ve “mübadele” ihtiyacı ve  bunları kolayca başarabilme isteği de bütün bu ihtiyaçları karşılayacak bir vasıtanın gerekliliğine işaret etmiştir. İşte insanoğlu zihnini uzun süre meşgul eden bu problemi “yükte hafif pahada ağır olan” kolay taşınabilir ve korunabilir bir “vasıta” yani paranın icadıyla halletmiştir.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - May 3, 2015 at 9:32 pm

Categories: Eğitim, General, Yazılar   Tags: , , , , , ,

Kurumsal İktisat

http://dailymarkets.info/wp-content/uploads/insti.jpgKurumsal iktisat Amerikan menşeli bir iktisadi düşüncedir. Kurucusu olarak Thorstein B. Veblen kabul edilir. Diğer önemli temsilcileri ise istatistiksel yöntemlerin kullanılmasına önem veren Wesley Mitchell ve yasama yoluyla pek çok ekonomik ve sosyal reformların gerçekleştirileceğini savunan John R.Commons’tur.
Read more…

Be the first to comment - What do you think?
Posted by dmoadmin - November 28, 2014 at 4:37 pm

Categories: Eğitim, General, Yazılar   Tags:

« Previous PageNext Page »